OŚRODEK W CHYROWEJ

Kontakt

Kim są Łemkowie

Chyrowa

Aktualności

Kalendarz imprez

Galeria

Atrakcje turystyczne

Archiwum

  OŚRODEK W MOKREM

Kontakt

Mniejszość Ukraińska

Dialog Polsko-Ukraiński

Aktualności

Kalendarium

Galeria

Atrakcje turystyczne

Archiwum

  OŚRODEK W MIELCU

Kontakt

Romowie w Mielcu

Romowie na Podkarpaciu

Aktualności

Terminarz

Galeria

Atrakcje turystyczne

Archiwum

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Projekt Pro Aequo

 

Pro Aequo - program wsparcia mniejszości etnicznych i wyznaniowych na Podkarpaciu

Celami projektu są:
• promowanie równego traktowania wszystkich osób, nie dyskryminującego ze względu na rasę i pochodzenie etniczne oraz przynależność wyznaniową,
• integracja społeczna mniejszości etnicznych i wyznaniowych ze społeczeństwem lokalnym, przeciwdziałanie zepchnięciu grup mniejszościowych na margines społeczeństwa
• podejmowanie przedsięwzięć promocyjno-edukacyjnych na rzecz zwalczania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne i religię
• monitorowanie i badanie zjawisk związanych z dyskryminacją i jej zwalczaniem.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej zarządzanych przez Fundusz Współpracy z uwzględnieniem wkładu własnego realizatorów projektu.

Od stycznia 2005r. Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CeWOP rozpoczęło realizację projektu Pro Aequo.

W ramach projektu planowane jest zrealizowanie następujących działań:
1. Uruchomienie strony internetowej na temat realizowanego projektu.
Umieszczane na niej będą wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu. Strona uzupełniana będzie sukcesywnie w miarę podejmowanych zadań.
2. Przeprowadzenie badań metodą zogniskowanych wywiadów grupowych / tzw. Fokusów. Planuje się, że przebadane zostaną metodą jakościową 4 grupy dyskryminowane społecznie tj. Romowie, Łemkowie, grekokatolicy a także prawosławni. Wyniki badań zostaną opracowane w formie raportu przez prowadzących badania psychologów i zostaną przekazane krajowej instytucji monitorującej w celu opracowania raportu krajowego
3. Utworzenie 3 placówek na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji etnicznej i wyznaniowej pod nazwą Centra Interkulturowe. W ramach realizacji niniejszego projektu zakładamy powstanie 3 Centrów Interkulturowych na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji. Będą one rozmieszczone na terenie województwa podkarpackiego, tak, aby znalazły się w miejscach gdzie grup mniejszościowych jest najwięcej. Centra będą prowadzić następującą działalność:
• Prowadzenie akcji informacyjnych dotyczących problemu dyskryminacji mniejszości etnicznych.
• Monitorowanie zjawisk związanych z dyskryminacją mniejszości i jej zwalczaniem.
• Przeszkolenie grupy osób pracujących i prowadzących Centra Interkulturowe (doradców, koordynatorów oraz innych pracowników, przedstawicieli organizacji, wolontariuszy i liderów lokalnych)
• W ramach ich działalności zorganizowane zostaną debaty publiczne na temat dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, narodowość i wyznanie.
• Działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Cykl zajęć dla uczniów szkół średnich w kilkunastu wybranych w porozumieniu z Podkarpackim Kuratorium Oświaty szkołach. Będą to szkoły średnie i gimnazja, razem 9 szkół na terenie całego Podkarpacia. Pogadanki zostaną przeprowadzone w ostatnich klasach w ramach godzin wychowawczych po 1 godzinie w każdej klasie.
• Bezpłatne poradnictwo obywatelskie dla osób, które zagrożone są dyskryminacją na skutek swojego pochodzenia etnicznego i odmienności wyznania
• Organizowanie imprez kulturalnych, na których mniejszości będą mogły zaprezentować swój dorobek kulturowy ogółowi mieszkańców Podkarpacia.
• Centra będą miejscem, gdzie będą odbywać się zajęcia z etnografii, kulturoznawstwa, choreografii, rękodzieła ludowego itp. Organizowane będą wystawy prezentujące kulturę mniejszości, a także degustacje tradycyjnych i oryginalnych potraw.
• Centra będą dokumentować historię zamieszkiwania mniejszości na terenie Podkarpacia prowadzić działalność popularyzatorską za pomocą rozprowadzania wydawnictw o tematyce mniejszości.
 

 

 

Strona w budowie.

  MENU

STRONA GŁÓWNA

O NAS

KONTAKT

PROJEKT PRO AEQUO

RADA PROGRAMOWA

AKTUALNOŚCI

CO, GDZIE, KIEDY

GALERIE

BIBLIOGRAFIA

MNIEJSZOŚCI NARODOWE

ŚCIEŻKI TEMATYCZNE

ARCHIWUM

  LINKI

CeWOP

KARPATYart

Pro Aequo

Beskid Niski.pl

tolerancja.pl

 

Miejsce na link do Twojej strony

Napisz do nas

rzeszow@centrumdialogu.pl

 

  WSPÓŁPRACA

CeWOP

ProAequo

KARPATYart

Zjednoczenie Łemków

Stowarzyszenie Łemków

Związek Ukraińców w Polsce