OŚRODEK W CHYROWEJ

Kontakt

Kim są Łemkowie

Chyrowa

Aktualności

Kalendarz imprez

Galeria

Atrakcje turystyczne

Archiwum

  OŚRODEK W MOKREM

Kontakt

Mniejszość Ukraińska

Dialog Polsko-Ukraiński

Aktualności

Kalendarium

Galeria

Atrakcje turystyczne

Archiwum

  OŚRODEK W MIELCU

Kontakt

Romowie w Mielcu

Romowie na Podkarpaciu

Aktualności

Terminarz

Galeria

Atrakcje turystyczne

Archiwum

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Zaproszenia

   

Aktualności

 

 


 

Cele


Wielokulturowość, czyli współistnienie w ramach jednego organizmu państwowego grup zorientowanych na odmienne wartości jest cechą współczesnych społeczeństw. W skomplikowanej rzeczywistości społecznej na pierwszy plan wysuwa się potrzeba rozumienia i szanowania odmienności kultur oraz umiejętność prowadzenia dialogu z przedstawicielami innych kultur. Rozwijaniu tych umiejętności ma służyć powołanie placówki:
 

CENTRUM DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO CDM
 

Celem powołania Centrum jest ochrona bogatego dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych i małych grup etnicznych zamieszkujących teren województwa podkarpackiego. W związku z tym CDM służyć ma jako miejsce spotkań mniejszości narodowych i etnicznych. Reprezentanci tych grup będą mogli zaprezentować swój dorobek kulturowy (m.in. na organizowanych imprezach kulturalnych) oraz pokazać, że mniejszości narodowe są na stałe i trwale wpisane w krajobraz regionu. Główne zadania Centrum to wspieranie i promowanie działań, których celem jest poznawanie tradycji, religii, kultury oraz rozwijanie tolerancji i szacunku wobec szeroko rozumianej inności.
 Integracja i współpraca jest najbardziej skuteczna przez bezpośrednie kontakty, nawiązywanie przyjaźni, realizowanie wspólnych działań. Program CDM stawia na to, co nas łączy, a nie na to, co nas dzieli, CDM zorientowane więc jest na przeciwdziałanie wszelkim przejawom nietolerancji. Dlatego do zadań Centrum należeć będzie prowadzenie akcji informacyjnych dotyczących problemu dyskryminacji mniejszości etnicznych oraz monitorowaniem zjawisk związanych z dyskryminacją mniejszości i jej zwalczaniem. Będzie tam również prowadzone bezpłatne poradnictwo obywatelskie dla osób, które zagrożone są dyskryminacją na skutek swojego pochodzenia etnicznego i odmienności wyznania.
CDM będzie miejscem edukacji dla młodzieży, odbywać się tam będą zajęcia z etnografii, kulturoznawstwa, choreografii, rękodzieła ludowego itp. a także odczyty, pogadanki na temat historii i obecnej sytuacji mniejszości w Polsce. Organizowane będą wystawy prezentujące kulturę mniejszości, a także degustacje tradycyjnych i oryginalnych potraw.
Będzie tam można znaleźć rzetelne informacje na temat wielokulturowości, ekumenizmu, tolerancji. CDM będzie miejscem, gdzie w praktyczny sposób realizowane i sprawdzane będą metody edukacji międzykulturowej.
W ramach projektu Pro Aequo na terenie województwa podkarpackiego powstaną trzy tego typu placówki, zorientowane na dialog międzykulturowy. Placówki te będą się mieściły w Chyrowej (gmina Dukla) i Mokrem (gmina Zagórz).  W tej chwili prowadzone są rozmowy na temat ulokowania trzeciego ośrodka.
Partnerami w tej inicjatywie mogą wszystkie podmioty zainteresowane sprawą dialogu, czyli organizacje pozarządowe, samorządy, społeczności lokalne, instytucje państwowe i organizacje kościelne.

 

 


 

  MENU

STRONA GŁÓWNA

O NAS

KONTAKT

PROJEKT PRO AEQUO

RADA PROGRAMOWA

AKTUALNOŚCI

CO, GDZIE, KIEDY

GALERIE

BIBLIOGRAFIA

MNIEJSZOŚCI NARODOWE

ŚCIEŻKI TEMATYCZNE

ARCHIWUM

  LINKI

CeWOP

KARPATYart

Pro Aequo

Beskid Niski.pl

tolerancja.pl

 

Miejsce na link do Twojej strony

Napisz do nas

rzeszow@centrumdialogu.pl

 

  WSPÓŁPRACA

CeWOP

ProAequo

KARPATYart

Zjednoczenie Łemków

Stowarzyszenie Łemków

Związek Ukraińców w Polsce